Soske te sikľol e Romani čhib?

Vareko šaj phučel soske te vakerel romanes, te mange na kampel? But Roma na sikaven peskeren čhaven, angle kada kaj lengere čhave mištes te vakeren gadžikanes. Mištes kavka duminen? Namištes. O čhave te genen, sikľon, šaj pes sikaven mištes the duj čhiba. Sam ľudos, manuša, the vareko le Romendar phenel, oda jek sar vakerav. Nakamas te prehaninel.

Hin aver dovodi soske te vakerel amaraha čhibaha. Keci veci tumenge leperel ko san? Khatar san? E čhib hini jekh veca so amenge ačhiľa. Te amen terne Roma bisteraha, abo nakamaha tevakerel romanes, imar niko polokores, na prindžarela hoj sam Roma. Mištes hino te sikľol, te dživel kavka kaj amenge niko te narakinel. Oda naznameninel, te navakerel amaraha šukar čhibaha. Nane varekana amenge loko. Nane imar kajsi lava, pre varesoste mušines te phenel, the čechika, abo slovenska lava. Oda nane dovodos, kaj te navakeras. He aver čhiba kavka hin. O kadže tiš vakeren varesave neve veci, abo lava avraha čhibaha.

Čhib amen kerel Roma. Kampel la pes te sikavel, na ča andre giľa. Kampel laha te irinel, te vakerel avri, the te duminel kalaha čhibaha.

Jekh goro phučľa jekhatar romňatar, so vakerelas duje čhibenca. Savi tuke čhib feder džal? Oj phenel, so duj. Savi radeder šunes? Oj phenel, so duj. Andre savi čhib tuke džal o sune? Oj phenel, andre so duj. A savaha čhibaha vakeres, te rakines? … Imar naphendža, so duj. Soske? Bo kodi savi hini amenge kijo jilo, amenge džal te vareso amen chudel jilestar.

Bičhaven dureder

1 thought on “Soske te sikľol e Romani čhib?”

  1. Taves bachtalo. Phralo.. ODA sas Bari . Cacestar phenes akanake dzivav pro Čechy a o Roma rydka sunes tě vaker bo pes ladzinen hanbinen ODA na o lač. Ale amare kultura pokladoos ODA amen ikren pás peste jilestar. Ač Le devleha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *